Téarmaí & Coinníollacha an tSuímh Ghréasáin

Leagann na téarmaí agus na coinníollacha seo amach na rialacha agus na rialacháin maidir le húsáid Láithreán Gréasáin Atlantic Scuba Adventures.

Glacaimid leis go nglacann tú go hiomlán leis na téarmaí agus coinníollacha seo trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo. Ná lean ar aghaidh ag úsáid láithreán Gréasáin Atlantic Scuba Adventures mura nglacann tú leis na téarmaí agus coinníollacha go léir atá luaite ar an leathanach seo.

Baineann an téarmaíocht seo a leanas leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo, an Ráiteas Príobháideachta agus an Fhógra Séanta seo agus aon Chomhaontú nó gach Comhaontú: Tagraíonn “Cliant”, “Tú” agus “Do” duitse, an duine a dhéanann rochtain ar an suíomh Gréasáin seo agus a ghlacann le téarmaí agus coinníollacha na Cuideachta. Tagraíonn “An Chuideachta”, “Minn Féin”, “Minnne”, “Ár” agus “Minn”, dár gCuideachta. Tagraíonn “Páirtí”, “Páirtithe”, nó “Linn”, don Chliant agus dúinn féin, nó don Chliant nó dúinn féin. Tagraíonn na téarmaí go léir do thairiscint, glacadh agus breithniú ar íocaíocht atá riachtanach chun an próiseas cúnaimh don Chliant a dhéanamh ar an mbealach is oiriúnaí, cibé acu trí chruinnithe foirmiúla ar feadh tréimhse socraithe nó ar aon mhodh eile, chun críche sainráite cruinniú an Chliant. riachtanais maidir le soláthar seirbhísí/táirgí sonraithe na Cuideachta, de réir agus faoi réir, dhlí reatha Bhaile Átha Cliath. Glactar leis go bhfuil aon úsáid a bhaintear as an téarmaíocht thuas nó as na focail eile san uatha, san iolra, sa cheannlitriú agus/nó san iolra, mar rud in-idirmhalartaithe agus mar sin tagairt don chéanna.

ÁBHAIRTÍ OILIÚNA

  • Gearrfar íocaíocht ag am an áirithinte chun an áirithint a dhearbhú.
  • Tá iarrthóirí a bhaineann úsáid as ár dtrealamh le haghaidh aon chúrsa freagrach as an trealamh sin agus gearrfar táille orthu as aon chaillteanas nó damáiste, is cuma cén chaoi a ndéantar é.
  • Ní fhéadfaidh iarrthóirí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí uisce oscailte gan ráiteas leighis comhlánaithe go sásúil agus ráiteas tuisceana agus toimhde riosca. Beidh aon mhoill ar an gcúrsa mar gheall ar mhainneachtain na ceanglais riaracháin agus leighis seo a chomhlíonadh inmhuirir ag an ráta reatha um sheisiúin caillte.
  • Gearrfar an ráta reatha seisiún caillte ar aon neamhfhreastal ar sheisiúin sceidealaithe.
  • Má theipeann ar Chustaiméirí na riachtanais feidhmíochta ar aon seisiún tumadóireachta nó forbartha eolais a chomhlíonadh, de rogha an teagascóra amháin, coimeádaimid an ceart chun táille a ghearradh as an tumadóireacht nó an seisiún sin a dhéanamh arís, beidh an ráta seo bunaithe ar an ráta reatha seisiúin caillte. ag an am sin agus ag brath ar nádúr an tumadóireachta nó an tseisiúin atá i gceist.
  • Ní féidir le Atlantic Scuba Adventures, a chuid fostaithe ná a chonraitheoirí a bheith freagrach as damáiste d’aon trealamh pearsanta, nó as cailliúint a rinneadh air roimh, le linn nó tar éis aon ghníomhaíochtaí tumadóireachta.

Cealuithe Cúrsa a rinne tú:

Tá tú i dteideal do chúrsa a chur ar ceal am ar bith. Is féidir gach cealú a dhéanamh ar na modhanna seo a leanas:

Seol téacs (SMS) chuig an oifig ag +353 (0) 85 882 4797,

2) ríomhphost a sheoladh chuig: bookings@atlanticcubaadventures.ie

Tiocfaidh cealú i bhfeidhm ón lá a gheofar an fógra seo agus deimhneofar an admháil i scríbhinn trí theachtaireacht téacs nó ríomhphost.

Braitheann táillí cealaithe mar chéatadán de phraghas iomlán an chúrsa ar líon na laethanta roimh an gcúrsa ar a bhfuarthas fógra cealaithe. Beidh na táillí cealúcháin seo a leanas i bhfeidhm:

A) Gearrtar táille cealaithe 100% má chuirtear ar ceal é 15 lá nó níos lú roimh an imeacht

B) Gearrtar táille cealaithe 50% má chuirtear ar ceal é 30 lá nó níos lú roimh an imeacht

C) Gearrtar táille cealaithe 25% má chuirtear ar ceal é 60 lá nó níos lú roimh an imeacht

Athruithe a rinne muid:

  • Ní dócha go mbeidh orainn aon athruithe a dhéanamh ar do shocruithe cúrsa. Ó am go chéile, b’fhéidir go mbeidh orainn athruithe a dhéanamh (mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh gá le hathrú seomra ranga nó le Láithreán Tumadóireachta le haghaidh oiliúna) agus coimeádaimid an ceart é sin a dhéanamh am ar bith.
  • Coimeádaimid an ceart freisin do shocruithe cúrsa a chur ar ceal. Mar shampla, mura sroichtear an t-íoslíon cliant a theastaíonn le haghaidh socrú cúrsa ar leith, seans go mbeidh orainn é a chur ar ceal. Sa chás sin, áfach, is féidir leis an Ionad Tumadóireachta do chúrsa áirithinte a athsceidealú chuig cúrsa pleanáilte eile amach anseo má tá sé ar fáil nó d’íocaíocht a aistriú chuig do Chárta Bronntanais a chuireamar ar fáil.

NÓTA TÁBHACHTACH: Ní bheidh aon íocaíochtaí cúitimh i gceist má dhéanaimid do chúrsa a athsceidealú nó a chealú mar gheall ar imthosca nach bhfuil smacht againn orthu. Is féidir linn do chúrsa a athsceidealú nó a chur ar ceal sna cúinsí seo a leanas: cogadh, bagairt cogaidh, círéibeacha, achrann sibhialta nó gníomhaíocht sceimhlitheoireachta, díospóidí tionsclaíocha, tubaistí nádúrtha nó núicléacha, eipidéim nó paindéim, tine, fadhbanna teicniúla le hiompar, fadhbanna teicniúla i gcoitinne , dúnadh aerfoirt, cealú bád farantóireachta, drochaimsir agus imeachtaí dá leithéid nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Forchoimeádann Atlantic Scuba Adventures an ceart táille riaracháin a ghearradh as aon leasuithe a iarrann an custaiméir ar sheisiúin sceidealaithe ar chúrsa áirithinte. Féadfar an táille seo a ghearradh chomh maith le táille sheisiúin caillte de rogha Atlantic Scuba Adventures.

Ní mór tús a chur le gach cúrsa laistigh de 8 mí ón áirithint ach amháin trí chomhaontú roimh ré le Atlantic Scuba Adventures. Caillfear aon táillí a íocfar as cúrsaí nach dtosaítear laistigh de 8 mí ón áirithint.

Aontaíonn na hiarrthóirí cloí le rialacha agus cinntí Atlantic Scuba Adventures, a fhoireann agus a fhochonraitheoirí i ngach ábhar oiliúna tumadóirí.

Ní thabharfar aon aisíocaíocht tar éis don chúrsa tosú.

CEADÚNAS

Mura luaitear a mhalairt, is le Atlantic Scuba Adventures agus/nó a cheadúnóirí na cearta maoine intleachtúla le haghaidh gach ábhair ar Atlantic Scuba Adventures . Tá gach ceart maoine intleachtúla forchoimeádta. Is féidir leat leathanaigh ó https://www.atlanticscubaadventures.ie a fheiceáil agus/nó a phriontáil le haghaidh do úsáid phearsanta féin faoi réir srianta atá leagtha síos sna téarmaí agus coinníollacha seo.

Ní mór duit:

1. Ábhar ó https://www.atlanticscubaadventures.ie a athfhoilsiú
2. Ábhar a dhíol, a fháil ar cíos nó ar fhocheadúnais ó https://www.atlanticscubaadventures.ie
3. Ábhar a atáirgeadh, a dhúbailt nó a chóipeáil ó https://www.atlanticscubaadventures.ie
4. Ábhar ó Atlantic Scuba Adventures a athdháileadh (mura ndéantar ábhar go sonrach lena athdháileadh).

HYPERLINKING CHUIG ÁR ÁBHAR

1. Gníomhaireachtaí rialtais;
2. Innill chuardaigh;
3. Eagraíochtaí nuachta;
4. Féadfaidh dáileoirí eolaire ar líne nuair a liostaíonn siad sinn san eolaire sinn a nascadh lenár láithreán Gréasáin ar an mbealach céanna agus a dhéanann siad hipearnasc le suíomhanna Gréasáin gnólachtaí liostaithe eile; agus
5. Gnóthais Chreidiúnaithe ar fud an Chórais seachas eagraíochtaí neamhbhrabúis a lorg, ionaid siopadóireachta carthanachta, agus grúpaí tiomsaithe airgid carthanachta nach bhféadfadh hipearnasc a bheith acu lenár suíomh Gréasáin.

Féadfaidh na heagraíochtaí seo a leanas nasc a dhéanamh lenár láithreán Gréasáin gan cead i scríbhinn a fháil roimh ré. Féadfaidh na heagraíochtaí seo nasc a dhéanamh lenár leathanach baile, le foilseacháin nó le faisnéis eile ar an láithreán Gréasáin chomh fada agus a bheidh an nasc:

(a) nach bhfuil sé míthreorach ar aon slí;

(b) nach dtugann sé le tuiscint go bréagach urraíocht, formhuiniú nó formheas an pháirtí nasctha agus a tháirgí nó a sheirbhísí; agus

(c) a luíonn laistigh de chomhthéacs shuíomh an pháirtí nasctha.

SSI, Mares, An Cheathrú Rua, Slí an Atlantaigh Fhiáin, Oiliúint Mara an Atlantaigh, Dive Assure.

Féadfaimid iarratais naisc eile ó na cineálacha eagraíochtaí seo a leanas a mheas agus a cheadú dár rogha féin amháin:
1. foinsí faisnéise tomhaltóra agus/nó gnó a dtugtar eolas orthu go coitianta
2. suíomhanna pobail dot.com;
3. cumainn nó grúpaí eile a dhéanann ionadaíocht thar ceann carthanachtaí, lena n-áirítear láithreáin bhronnta carthanais,
4. dáileoirí eolaire ar líne;
5. tairseacha idirlín;
6. gnólachtaí cuntasaíochta, dlí agus comhairliúcháin ar gnólachtaí iad a bpríomhchliaint; agus
7. forais oideachais agus comhlachais thrádála.

Faomhfaimid iarratais naisc ó na heagraíochtaí seo má chinnimid:

(a) nach léireodh an nasc go neamhfhabhrach orainne ná ar ár ngnólachtaí creidiúnaithe (mar shampla, ní cheadófar do chomhlachais trádála nó d’eagraíochtaí eile a dhéanann ionadaíocht thar ceann cineálacha gnó a bhfuil amhras fúthu go bunúsach, amhail deiseanna oibre sa bhaile);

(b) nach bhfuil taifead míshásúil ag an eagraíocht linn;

(c) gur mó an tairbhe dúinn as an infheictheacht a bhaineann leis an hipearnasc ná easpa ; agus

(d) i gcás ina bhfuil an nasc i gcomhthéacs faisnéise ginearálta acmhainne nó go bhfuil sé comhsheasmhach ar shlí eile le hábhar eagarthóireachta i nuachtlitir nó i dtáirge comhchosúil chun misean na heagraíochta a chur chun cinn.

Féadfaidh na heagraíochtaí seo nasc a dhéanamh lenár leathanach baile, le foilseacháin nó le faisnéis eile ar an láithreán Gréasáin chomh fada agus a bheidh an nasc:

(a) nach bhfuil sé míthreorach ar aon slí;

(b) nach dtugann sé le tuiscint go bréagach urraíocht, formhuiniú nó formheas an pháirtí nasctha agus a tháirgí nó seirbhísí; agus

(c) a luíonn laistigh de chomhthéacs shuíomh an pháirtí nasctha.

Má tá tú i measc na n-eagraíochtaí atá liostaithe i mír 2 thuas agus go bhfuil suim agat nascadh lenár suíomh Gréasáin, ní mór duit é sin a chur in iúl dúinn trí ríomhphost a sheoladh chuig info@atlanticscubaadventures.ie. Cuir d’ainm, d’ainm eagraíochta, eolas teagmhála (amhail uimhir theileafóin agus/nó seoladh ríomhphoist) chomh maith le URL do shuíomh san áireamh, liosta d’aon URLanna óna bhfuil sé ar intinn agat nasc a dhéanamh lenár suíomh Gréasáin, agus liosta de na URL(anna) ar ár suíomh ar mhaith leat nasc a dhéanamh leo. Ceadaigh 2-3 seachtaine le haghaidh freagra.

Féadfaidh eagraíochtaí ceadaithe hipearnasc a chur ar ár suíomh Gréasáin mar seo a leanas:
1. Trí úsáid a bhaint as ár n-ainm corparáideach; nó
2. Trí úsáid a bhaint as an aimsitheoir acmhainne aonfhoirmeach (seoladh Gréasáin) atá á nascadh le; nó
3. Trí úsáid a bhaint as aon chur síos eile ar ár suíomh Gréasáin nó ábhar atá nasctha leis a bhfuil ciall laistigh den
comhthéacs agus formáid an ábhair ar shuíomh an pháirtí nasctha.
Ní cheadófar aon úsáid a bhaint as an lógó Atlantic Scuba Adventures ná as saothar ealaíne eile chun comhaontú ceadúnais trádmhairc a nascadh as láthair.

IFRAMES

Gan cead a fháil roimh ré agus cead sainráite i scríbhinn, ní fhéadfaidh tú frámaí a chruthú timpeall ár leathanaigh Ghréasáin ná úsáid a bhaint as teicnící eile a athraíonn ar bhealach ar bith amhairc nó cuma ár láithreán Gréasáin.

CEARTA A CHOIMEÁD

Coimeádaimid an ceart ag am ar bith agus dá rogha féin amháin a iarraidh go mbainfidh tú gach nasc nó aon nasc ar leith chuig ár suíomh Gréasáin. Aontaíonn tú gach nasc chuig ár suíomh Gréasáin a bhaint láithreach arna iarraidh sin. Coimeádaimid an ceart freisin na téarmaí agus na coinníollacha seo agus a bheartas nasctha a leasú tráth ar bith. Trí leanúint ar aghaidh ag nascadh lenár Láithreán Gréasáin, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal agus cloí leis na téarmaí agus coinníollacha nasctha seo.

NAISC A BHAINT ÓN LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Má mheasann tú go bhfuil aon nasc ar ár Láithreán Gréasáin nó ar aon suíomh Gréasáin nasctha inlochtaithe ar chúis ar bith, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn faoi seo. Déanfaimid iarratais chun naisc a bhaint a mheas ach ní bheidh aon oibleagáid orainn é sin a dhéanamh ná freagra díreach a thabhairt duit.

Cé go ndéanaimid ár ndícheall a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar an suíomh Gréasáin seo cruinn, níl barántas againn go bhfuil sé iomláine nó cruinn; agus ní gheallaimid a chinntiú go bhfanann an suíomh Gréasáin ar fáil nó go gcoimeádtar an t-ábhar ar an suíomh Gréasáin cothrom le dáta.

DLITEANAS ÁBHAR
Ní bheidh aon fhreagracht ná dliteanas orainn as aon ábhar a thaispeánfar ar do shuíomh Gréasáin. Aontaíonn tú sinn a shlánú agus a chosaint ar gach éileamh a eascraíonn as nó atá bunaithe ar do Láithreán Gréasáin. Ní féidir le nasc ar bith a bheith le feiceáil ar aon leathanach ar do shuíomh Gréasáin nó laistigh d’aon chomhthéacs ina bhfuil ábhar nó ábhair a d’fhéadfaí a léirmhíniú mar leabhail, graosta nó coiriúil, nó a sháraíonn, a sháraíonn nó a mholann sárú nó sárú eile ar aon cheann díobh. cearta tríú páirtí.

SÉANADH R
A mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, eisiaaimid gach uiríoll, barántas agus coinníollacha a bhaineann lenár suíomh Gréasáin agus úsáid an tsuímh Ghréasáin seo (lena n-áirítear, gan teorainn, aon bharántas intuigthe faoin dlí maidir le cáilíocht shásúil, oiriúnacht don fheidhm agus/nó cúram agus scil réasúnta a úsáid). Ní dhéanfaidh aon ní sa séanadh seo:

1. ár ndliteanas nó do dhliteanas i leith báis nó díobhála pearsanta de bharr faillí a theorannú nó a eisiamh;
2. ár ndliteanas nó do dhliteanas as calaois nó mífhaisnéis chalaoiseach a theorannú nó a eisiamh;
3. teorainn a chur le haon chuid dár ndliteanas nó do dhliteanais ar aon bhealach nach bhfuil ceadaithe faoin dlí infheidhme; nó
4. aon cheann dár ndliteanas nó do dhliteanais a eisiamh nach féidir a eisiamh faoin dlí is infheidhme.

Na teorainneacha agus eisiamh dliteanais atá leagtha amach sa Roinn seo agus in áiteanna eile sa séanadh seo:

(a) atá faoi réir na míre roimhe seo; agus

(b) rialóidh sé na dliteanais go léir a eascraíonn faoin séanadh nó i ndáil le hábhar an tséanta seo, lena n-áirítear dliteanais a eascraíonn i gconradh, i tort (lena n-áirítear faillí) agus as sárú dualgais reachtúla.

Sa mhéid is go gcuirtear an suíomh Gréasáin agus an fhaisnéis agus na seirbhísí ar an láithreán gréasáin ar fáil saor in aisce, ní bheimid faoi dhliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste d’aon chineál.

Míníonn an Beartas Príobháideachta seo an fáth a bhfaigheann Ionaid Oiliúna SSI do shonraí pearsanta chun críocha d’oiliúint a dhéanamh, a eisiúint
deimhnithe, do chuid faisnéise príobháideacha a riar agus aon sonraí riachtanacha eile maidir le comhlíonadh an chomhaontaithe seo.

Déanann SSI athbhreithniú ar an mBeartas Príobháideachta seo go tréimhsiúil chun athruithe ar an GDPR (Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí) agus rialacháin ábhartha eile a chomhlíonadh. Nuair is gá, tabharfaimid an Beartas cothrom le dáta chun ceanglais nua a chomhlíonadh.

Cinneann Ionaid Oiliúna SSI agus SSI i gcomhpháirt cuspóir, scóip agus seachadadh ábhar oiliúna, próiseáil, eisiúint agus seachadadh deimhnithe agus riarachán do shonraí pearsanta atá stóráilte sa chóras MySSI ag SSI International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6,
90530 Wendelstein, An Ghearmáin, Ríomhphost: info@diveSSI.com, Teil: +49-9129-9099380.

Má tá ceisteanna agat nó más mian leat cóip den Chomhaontú Comhrialaithe a chuireann síos ar an socrú thuas agus na cosaintí do
ag cosaint do shonraí pearsanta, téigh chuig an nasc seo a leanas: https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement, nó déan teagmháil le SSI ag privacy@
diveSSI.com.

Ní bhaineann an ráiteas príobháideachta seo ach le hIonad Oiliúna an SSI. Míníonn Míreanna 1 go 8 agus 10 go 11 den ráiteas príobháideachta seo lena n-áirítear a Aguisín (“Forálacha Ginearálta”) go ginearálta conas a bhailímid agus a úsáidimid do shonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár seirbhísí nó na seirbhísí ó Ionad Oiliúna SSI. Tá forálacha breise san aguisín atá in Alt 9 (“Forálacha California”) i gcomhlíonadh Acht Príobháideachta Tomhaltóirí California (“CCPA”) nach mbaineann ach le cónaitheoirí California. Forlíonann Forálacha California na Forálacha Ginearálta ach i gcás aon choinbhleachta idir na Forálacha Ginearálta agus na Forálacha Californiaacha, beidh feidhm ag na Forálacha California ach maidir le cónaitheoirí California amháin. Baineann ráiteas cosanta sonraí ar leith le húsáid na rannóige MySSI ag my.diveSSI.com.

D’fhéadfadh go mbeadh baint ag SSI International GmbH, Ionaid Oiliúna SSI, do Theagascóir SSI agus Gairmithe SSI eile le d’oiliúint, próiseáil,
agus seachadadh do dheimhniúcháin, mar sin ní mór dúinn na sonraí pearsanta seo a leanas a bhailiú agus a phróiseáil:
• Céadainm agus Sloinne
• Seoladh, Bosca Poist
• Cód Poist, Cathair
• Stát agus Tír
• Seoladh ríomhphoist
• Uimhreacha Teileafóin (roghnach)
• Dáta breithe
• Inscne
• Grianghraf
• Teanga
• Máistiraitheantas SSI
• Cineál Cúrsa, Dul Chun Cinn Cúrsa
• Sonraí Deimhniúcháin (Uimhir, Dáta, Teagascóir,
Uimhir an Teagascóra, Uimhir an Deimhnithe
Dives, Bliain Deimhniúcháin)
• Cleamhnacht an Ionaid Oiliúna
• Suíomhanna Geo MySSI App
• Faisnéis Leighis
• Sonraí Árachais (nuair is infheidhme)
• Uimhir Ghairmiúil SSI (do
Gairmithe SSI)
• Sonraí QMS (do Ghairmithe)

Tabhair faoi deara: Is chun ábhar oiliúna a sheachadadh, próiseáil, eisiúint agus deimhniúcháin, agus chun críche amháin na sonraí pearsanta a bhailímid, agus
riarachán do shonraí pearsanta atá stóráilte sa chóras MySSI.

Le do chlárú sa chóras MySSI, beidh tú in ann rochtain a fháil ar gach rud SSI – Ábhair Oiliúna Digiteacha, Logleabhar MySSI, Deimhniú
Tá cártaí ar fáil ar shuíomh Gréasáin an SSI www.divessi.com nó ar an aip shoghluaiste MySSI. Ina theannta sin, SSI International GmbH (SSI), do SSI Training
Beidh rochtain ag an Ionad, Teagascóirí SSI agus Gairmithe SSI ar do shonraí pearsanta chun críocha oiliúna agus deimhnithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat dul chuig Beartas Príobháideachta an SSI ag https://my.divessi.com/myssi_privacy. Anseo gheobhaidh tú níos mó a fhoghlaim faoi phróiseáil sonraí, MySSI, na seirbhísí gaolmhara a sholáthraíonn SSI agus conas a phróiseáiltear do chárta deimhniúcháin go huathoibríoch nuair a chríochnaíonn tú an oiliúint.

Nuair a chláraíonn tú ag MySSI ar dtús gheobhaidh tú ríomhphost ó SSI le d’Ainm Úsáideora agus Pasfhocal. Ina theannta sin, cuirfear nasc chuig Beartas Príobháideachta an SSI ar fáil duit ina ndéanfar cur síos ar an gcaoi a n-úsáidfear do shonraí pearsanta.

Tá sé éigeantach do chuntas MySSI a ghníomhachtú chun rochtain a fháil ar do
próifíl phearsanta, dul chun cinn oiliúna, deimhnithe, leibhéal oideachais agus go leor eile.

Nuair a bheidh gach oiliúint acadúil, linn snámha agus uisce oscailte críochnaithe, próiseálfaidh SSI faisnéis do chárta deimhnithe digiteach – D’Ainm, Grianghraf,
Uimhir Chustaiméara (Máistir ID), Ionad Traenála SSI, Teagascóir Deimhnithe, An Bhliain ar Thosaigh tú ag Tumadóireacht, Leibhéal Taithí, Líon Tumadóirí, agus
Dáta a eisiúint. Tá an fhaisnéis seo go léir inrochtana trínár gcuntas MySSI.

Tá an phróiseáil a thuairiscítear riachtanach chun conradh a chomhlíonadh (Airteagal 6(1)(b) an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).

Trí chlárú i MySSI, tá tú ag toiliú do shonraí pearsanta a roinnt: Ainm (An Chéad agus an Deireadh), Seoladh (Bosca Poist), Cód Poist (Zip), Cathair, Stát,
Tír, Seoladh Ríomhphoist, Uimhreacha Teileafóin (roghnach), Dáta Breithe, Grianghraf, Teanga, Inscne, Máistiraitheantas SSI, Cineál Cúrsa, Dul Chun Cinn an Chúrsa
agus Faisnéis Deimhnithe (Ainm, Ionad Oiliúna SSI, Teagascóir Deimhnithe, An Bhliain inar Thosaigh tú ag Tumadóireacht, Leibhéal Taithí, Líon na dTumadóirí
agus Dáta Eisiúna), móide do Affiliation Ionad Oiliúna.

Ina theannta sin, gach faisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú go deonach agus a stóráiltear i MySSI,
m.sh. – Polasaithe sonracha árachais tumadóireachta (nuair is infheidhme) nó Ceistneoirí do Rannpháirtithe Leighis chun mic léinn agus gairmí a phróiseáil
deimhnithe trí Ionaid Seirbhíse SSI eile. Féadfaidh tú cleamhnú nó gnó a dhéanamh le haon Ionad Seirbhíse SSI nó Ionad Oiliúna SSI ar fud an domhain. Le haghaidh liosta iomlán de na hIonaid Seirbhíse agus Ionaid Oiliúna go léir logáil isteach ar https://my.divessi.com/ssi nó https://my.divessi.com/
ionad tumadóireachta.

Trí do thoiliú a thabhairt, féadfaidh Ionaid Oiliúna SSI rochtain a fháil ina dhiaidh sin ar do shonraí pearsanta a gcuirtear síos orthu thuas chun tú a aithint, a fhíorú
nó deimhnigh stádas do chuid oiliúna agus deimhnithe agus tairgfidh tú oiliúint agus seirbhísí leanúnacha duit bunaithe ar do thaithí tumadóireachta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bpróiseáil sonraí ábhartha agus faoin gcomhroinnt sonraí a bhfuil rochtain orthu sa chóras MySSI, téigh chuig Polasaí Príobháideachta MySSI https://
my.divessi.com/myssi_privacy.

Is é an toiliú an bunús dlí leis an bpróiseáil a thuairiscítear (Airteagal 6(1)(a) an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí).

Rialacha speisialta do dhaoine óga faoi bhun 16 bliana d’aois

Ní féidir le daoine óga faoi bhun 16 bliana d’aois páirt a ghlacadh in aon oiliúint SSI gan toiliú sainráite a dtuismitheora nó a gcaomhnóra atá ceaptha go dlíthiúil.

Ní úsáidtear sonraí pearsanta don aos óg faoi bhun 16 bliana d’aois ach amháin chun oiliúint a dhéanamh agus chun deimhnithe a eisiúint mar a thuairiscítear thuas.

Ní féidir le daoine óga faoi 16 bliana d’aois a thugann cuairt ar www.diveSSI.com an córas MySSI a chlárú nó a úsáid gan toiliú óna dtuismitheoirí nó caomhnóir dlíthiúil. Molann SSI go láidir go ndéanfadh an tuismitheoir nó an caomhnóir dlíthiúil dlúthmhonatóireacht ar ghníomhaíochtaí idirlín a n-óige go dtí go mbeidh siad in aois dhlíthiúil.

Do shonraí pearsanta a aistriú chuig tríú páirtithe

I gcás teagmhais tumadóireachta nó gearán i gcoinne Gairmí SSI, féadfaidh d’Ionad Oiliúna SSI do shonraí pearsanta a aistriú chuig SSI (SSI).
International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, an Ghearmáin) trí ríomhphost chuig info@diveSSI.com. Mar a cheanglaítear le dlí, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach an fhaisnéis chéanna a chur ar aghaidh chuig Ionaid Seirbhíse SSI eile nó chuig tríú páirtithe a bhfuil baint acu le cás nó le comhlíonadh an chomhaontaithe seo, eg – cuideachtaí árachais, údaráis phoiblí nó cuideachtaí eile atá cleamhnaithe le SSI. Níl sé seo ach mar is gá chun an riachtanas oiliúna a chomhlíonadh, chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus chun ár leasanna dlisteanacha a chinntiú.

Aistreoidh d’Ionad Oiliúna SSI do shonraí pearsanta chuig SSI freisin agus do shonraí pearsanta á stóráil agus á bpróiseáil agat. Más gá, seo
Áirítear leis an mac léinn nó an t-iarrthóir gairmiúil Ceistneoir Rannpháirtí Míochaine chun d’oiliúint a riaradh agus a phróiseáil agus deimhniúcháin arna mbainistiú ag SSI sa Chóras MySSI – my.diveSSI.com.

Is gá an cuspóir atá le do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a stóráil ar mhaithe leis na leasanna dlisteanacha atá á saothrú ag SSI (Airteagal 6(1)(f) Sonraí Ginearálta
Rialachán Cosanta).

Féadfaimid freisin do shonraí pearsanta a aistriú chuig na soláthraithe seirbhíse seo a leanas chun d’oiliúint a chur i gcrích:

• soláthraithe seirbhísí TF agus/nó soláthraithe seirbhísí óstála sonraí;
• Soláthraithe seirbhíse réitigh bogearraí a thacaíonn le SSI freisin chun seirbhísí a sholáthar lena n-áirítear uirlisí margaíochta, gníomhaireachtaí margaíochta, soláthraithe seirbhísí cumarsáide agus lárionaid glaonna;
• Tríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhís duit, m.sh
– seirbhísí beartán chun do dhintiúir, soláthraithe seirbhíse íocaíochta a sheoladh agus
bainc le haghaidh íocaíochta a phróiseáil;
• Tríú páirtithe riachtanacha eile, m.sh. – iniúchóirí, cuideachtaí árachais, ionadaithe dlíthiúla,
srl;
• Oifigigh agus eintitis phoiblí eile mar a éilíonn an dlí, m.sh. – údaráis chánach, etc.; agus,
• Comhpháirtithe tionscail laistigh den tionscal tumadóireachta ar mhaithe le fógraíocht phearsantaithe
oiliúint tumadóirí, táirgí agus seirbhísí le toiliú an úsáideora. Áirítear leis seo, mar shampla,
fógraíocht le haghaidh árachas tumadóireachta, ballraíocht le haghaidh tumadóirí, cur chun cinn clár oiliúna áitiúla agus imeachtaí arna seoladh ag Ionaid Oiliúna, etc.

Tá an phróiseáil riachtanach chun críocha na leasanna dlisteanacha atá á saothrú againn (Airteagal 6(1)(f) an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí).

Ní aistreoidh SSI do shonraí pearsanta chuig soláthraithe seirbhíse seachtracha ach amháin nuair atá tríú páirtithe ag próiseáil na sonraí ar ár son. Déanfaimid comhaontú próiseála sonraí chun a chinntiú nach n-úsáidtear slándáil do shonraí agus ár bhfaisnéise ach amháin de réir ár
Beartas Príobháideachais.

Athruithe ar an bhfógra príobháideachta seo
Ó am go chéile, féadfaimid an fógra príobháideachta seo a nuashonrú. Nuair a dhéanaimid, cuirfimid é ar ár Láithreán Gréasáin agus áireofar dáta éifeachtach an
nuashonrú. Má dhéantar athruithe ábhartha ar an bhfógra príobháideachta seo, cuirfimid fógra feiceálach ar ár Láithreán Gréasáin agus cuirfimid fógra eile ar fáil mar
a cheanglaítear le dlí.

Do Chearta

Do chearta maidir le próiseáil SSI agus stóráil do shonraí pearsanta:
• Tá sé de cheart agat rochtain a fháil agus cóip de do shonraí pearsanta a fháil ag SSI, Art. 15 Ginearálta
An Rialachán um Chosaint Sonraí (GDPR).
• Má tá do shonraí pearsanta mícheart nó mura bhfuil siad ann a thuilleadh, tá sé de cheart agat an fhaisnéis a mhodhnú, Airt. 16 GDPR.
• Tá sé de cheart agat fíorú a fháil gur scriosadh do shonraí pearsanta ó MySSI,
(“an ceart dearmad a dhéanamh”), Art. 17 GDPR.
• Tá sé de cheart agat cóip de do shonraí pearsanta a fháil i bhformáid atá inléite go coitianta.
• Tá sé de cheart agat freisin fios a bheith agat go bhféadfaimid do shonraí a tharchur chuig rialtóir eile Art.

GDPR.
• Tá sé de cheart agat cóip a fháil d’aon srian ar phróiseáil nuair a bhíonn an
Tá réamhriachtanais comhlíonta, Airt.
• Tá sé de cheart agat gan a bheith ina ábhar do chinneadh atá bunaithe ar phróiseas uathoibrithe amháin, lena n-áirítear próifíliú, a bhféadfadh iarmhairtí dlíthiúla nó aon tionchar comhchosúil a bheith ann a bhaineann leat, a bheith mar thoradh air.

Do cheart chun agóid a dhéanamh
I gcás ina mbaineann do shonraí pearsanta le húsáid na margaíochta dírí, tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na húsáide sin.

Ina theannta sin, má phróiseálaimid do shonraí fiú ar chúiseanna dlisteanacha, tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ag am ar bith má thagann forais chun cinn as do chás sonrach.

Ionas gur féidir le SSI d’fhiosrúchán a phróiseáil maidir leis na cearta atá liostaithe thuas agus a chinntiú nach dtugtar do shonraí pearsanta d’aon tríú páirtithe neamhúdaraithe, seol ríomhphost chuig SSI le do thoil le cur síos gairid agus treoir shoiléir maidir le d’iarratas chun agóid a dhéanamh agus nó chun do shonraí pearsanta atá stóráilte a mhodhnú ag
SSI. Tá sé de cheart agat freisin gearán a chomhdú leis an údarás um chosaint sonraí.

Go háirithe, an t-údarás um chosaint sonraí sa tír nó sa stát ina bhfuil d’áit chónaithe nó d’ionad oibre, má chreideann tú gur sháraigh próiseáil do shonraí pearsanta na dlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

Ár bPolasaí Príobháideachta

Beartas Príobháideachta SSI

Scroll to Top